dinsdag 7 april 2020 Inloggen
 
Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING (versie 28-03-2019)
1. Wie zijn wij?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:
Iedere gebruiker van de website www.diestuitbreiding.be en al haar sub-sites aangeboden door
CVBA Diest-Uitbreiding met maatschappelijke zetel te Bergveld 29 3290 Diest, hierna “wij” of “ons” of “Diest-Uitbreiding”, met ondernemingsnummer 0400 939 305. Diest-Uitbreiding is eigenaar en beheerder van de website.


2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?
Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in voege ging.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie kan zowel verzameld worden bij andere overheidsinstellingen, bij u, door middel van invulformulieren al dan niet via onze website, of tijdens een gesprek met onze medewerkers.
Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), de Privacyverklaring van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze Privacyverklaring.


3. Hoe kan u ons bereiken?
Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u ons contacteren via:
Telefoon: 013/31.29.60
E-mail: privacy@diestuitbreiding.be
Adres: Bergveld 29 – 3290 Diest
Website: www.diestuitbreiding.be


4. Welke informatie verzamelen we?
- Identificatiegegevens - Gezinssamenstelling
- Rijksregisternummer - Taalkennis
- Rijksregistergegevens - Financiële gegevens
- Adres- en contactgegevens - Eigendomsgegevens
- Adreshistoriek - Eventueel: begeleidende diensten


5. De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij u, als toekomstige of huidige klant om uw toestemming. Persoonlijke gegevens worden momenteel niet opgevraagd via onze website, er biedt zich nergens de mogelijkheid om bijvoorbeeld een contactformulier in te vullen.


6. Wie heeft toegang tot uw data?
Diest-Uitbreiding zal uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die verzameld worden via deze website. Deze gegevens zullen nooit worden doorgestuurd naar andere partijen.


7. Wat zijn uw rechten?
De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via:
Telefoon: 013/31.29.60
E-mail: privacy@diestuitbreiding.be
Adres: Bergveld 29 – 3290 Diest
Website: www.diestuitbreiding.be


7.1. Recht van inzage
Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over uw identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen.
We zullen u de informatie per e-mail toesturen mits uw voorafgaand akkoord hierover, zo niet zullen wij u de informatie per post toesturen.
Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.


7.2. Recht op verbetering
Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we u zullen uitnodigen om uw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.


7.3. Recht om te worden vergeten
U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.
Omstandigheden wanneer wij uw gegevens kunnen verwijderen:
- We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
- U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
- U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (Zie 10.7)
- Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
- Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
- Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.
Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:
- Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang.
- Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
- Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
- Om redenen van volksgezondheid.
- Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.


7.4. Recht op beperking van verwerking
U heeft ten alle tijden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:
- We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van uw gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd.
- Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en u deze verwerking wil beperken.
- Indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw juridische claims. Indien u deze niet meer nodig heeft voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden.
- U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) tot dat de vraag is opgehelderd.
Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.
Om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.


7.5. Recht op kennisgeving
Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.


7.6. Recht op data-portabiliteit
Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.


7.7. Recht op bezwaar
Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.
Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.


8. Kunt u uw toestemming intrekken?
Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.
U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:
Telefoon: 013/31.29.60
E-mail: privacy@diestuitbreiding.be
Adres: Bergveld 29 – 3290 Diest
Website: www.diestuitbreiding.be


9. Hoe kunt u een klacht indienen?
Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.


10. Wijzigingen in ons beleid.
Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 28 maart 2019. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op u situatie.

WEBSITE-INHOUD

De verschillende pagina's die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.  We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Diest-Uitbreiding geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Diest-Uitbreiding. Je mag hierop geen inbreuk maken. Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Meer informatie over privacy vindt u ook op deze link.